Målgrupper för Balans Sörmland

Lever du med psykisk ohälsa?
Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Det är svårt att veta hur många som idag lever med psykisk ohälsa, men en uppskattning är 25-30%. Depression och ångest är vanligast, men det finns en lång rad med diagnoser och tillstånd som drabbar väldigt många. Tyvärr finns det stigmatisering och fördomar kring psykisk ohälsa. Det vill vi motverka.

Att leva med psykisk ohälsa får många negativa konsekvenser för vardagslivet. Svårt att hantera arbetslivet, problem i privatlivet, färre sociala kontakter, mindre motion, sämre mat, sämre sömn, ökat drog- och alkoholanvändande. Listan kan göras lång. För dig som lever med psykisk ohälsa vill därför Balans Sörmland erbjuda en social plattform. Vi kommer att kunna erbjuda dig promenader i grupp, kafékvällar, samtalsgrupper, föreläsningar och utbildningar, bland annat.

Vi vill att du blir en del av vår gemenskap, för vi vet att när människor, med liknande situation i livet, träffas och umgås så skapar det ett mervärde. Vi träffas utan fördomar och stigma, vi möts som jämlikar och ingen behöver känna skuld eller skam över sitt mående! Du är välkommen som du är! Välkommen till oss och vår gemenskap!

Släkting, vän, bekant eller arbetskamrat?
Att vara släkt, vän, bekant eller arbetskamrat till en person med psykisk ohälsa kan vara svårt och påfrestande. Det är inte ovanligt att människor i den sjukes omgivning själv drabbas av psykisk ohälsa. Samtidigt är omgivningen en väldigt viktig resurs för den som är drabbad. För oss i Balans Sörmland är därför både de som lever med psykisk ohälsa, och alla närstående till dessa, två lika viktiga målgrupper.

Som anhörig eller vän har man inga skyldigheter att ge vård eller stöd till närstående oavsett relation. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen ska erbjuda olika former av stöd åt anhöriga. Du måste själv ansöka om hjälpen hos socialtjänsten i den kommun där du bor. Vilken form av stöd du kan få skiljer sig mellan olika kommuner.

Kontakt med andra människor i en likartad situation kan vara betydelsefullt för att kunna hantera den ofta svåra situationen. Balans Sörmland kan därför erbjuda samtalsgrupper och informationsträffar som ger släktingar och vänner en möjlighet att träffa andra med samma eller liknande erfarenheter.

Samtalsgrupper för närstående har använts under lång tid och många vittnar om att de har upplevt sig få en bättre insikt, förståelse och acceptans genom att ta del av andras erfarenheter. Samtidigt har många upplevt det som en tillgång att kunna ”lätta på trycket” tillsammans med människor i likartad situation.

Det är viktigt att kunna få stöd hos landsting och aktuell kommun, men ofta räcker inte detta för att skapa en tillräckligt bra situation för den närstående. Balans Sörmlands mål är att vara ett komplement till de offentliga aktörerna. Kontakta oss gärna för mer information om vad vi kan göra för dig!

Arbetsgivare
Arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att medarbetarna på arbetsplatsen mår bra. Alla kan drabbas av psykisk ohälsa och gråzonen mellan att må psykiskt bra och psykiskt dåligt är stor. Psykisk ohälsa kan vara allt från en psykisk diagnos till tillfälliga besvär som påverkar livet i större eller mindre utsträckning.

Om du som arbetsgivare har någon på din arbetsplats som mår dåligt psykisk kan du vända dig till företagshälsovården för att få stöd. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation. Det är viktigt att arbetsledningen är beredd att stötta och ingripa i kritiska lägen. För en person med psykiska besvär är socialt stöd viktigt. Arbetsgivaren bör vara uppmärksam och anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar. Förkortad eller flexibel arbetstid kan behövas och det bör finnas möjlighet till både gemenskap och avskildhet.

Läs mer på Arbetsmiljöupplysningen »

Om någon av dina anställda insjuknar i depression, utmattningssyndrom eller bipolär sjukdom så har Balans Sörmland möjlighet att informera om dessa sjukdomar och vilka konsekvenser det kan få för den sjukes arbetsförmåga. Vi har även erfarenheter av andra diagnoser, som tex ångest.

Läs gärna denna artikel om kreativitet och psykisk ohälsa »

Offentliga organisationer
Offentliga organisationer såsom Region Sörmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, med flera, är viktiga instanser för Balans Sörmland. Inom den offentliga sektorn är kunskapen om psykisk ohälsa otillräcklig. Inte ens inom vården är kunskapen om psykiatriska sjukdomar tillfredsställande. Vi strävar efter samarbete med offentliga organisationer för att skapa bättre förutsättningar för patienter och klienter.

Jag är glad att ändå fungera så bra som jag gör. För jag har en känslighet som visar sig i form av ångest och tårar när det blir för mycket och jag behöver vila. Det är då det dåliga samvetet visar sig, att jag borde orka mer, pressa mig hårdare, för att passa in.

Jag har länge försökt anpassa mig efter samhällets normer och tempo men har med åren insett att det inte är jag som ska behöva anpassa mig utan jag behöver hitta en tillvaro som kan anpassas tillsammans med mig. Där jag kommer till min rätt och får vara som jag är. För det handlar inte om vilja. Det handlar om att orka.

Läs mer »

Mariah Levicsek